Regulamin XIII Tarnogórskiego Festiwalu Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda w roku 2020

 

Celem Tarnogórskiego Festiwalu Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda, zwanego w treści regulaminu Festiwalem, jest prezentacja i popularyzacja dorobku kompozytorskiego tarnogórzanina – Józefa Szweda oraz kultywowanie tradycji orkiestr dętych, podnoszenie poziomu wykonawczego, interpretacyjnego, promowanie swej podmiotowości w  śląskiej kulturze  muzycznej.

Organizacja Festiwalu

 1. Organizatorem Festiwalu jest Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
 2. Festiwal jest imprezą plenerową.
 3. Festiwal jest przeznaczony dla amatorskich orkiestr dętych.
 4. Zadaniem uczestników Festiwalu jest wykonanie 25-minutowego programu muzycznego, w tym obowiązkowo, corocznie wskazanego przez Organizatora, utworu/utworów patrona Festiwalu oraz wybranych przez zespół utworów dodatkowych – jednego marsza i jednej walca. Pozostałe elementy prezentacji festiwalowej są dowolne.
 5. Organizator zatwierdza program koncertu każdej z występujących orkiestr.
 6. Orkiestry zgłaszające swój udział w Festiwalu zobowiązane są do przedstawienia programu występu. Program występu nie może naruszać praw autorskich twórców prezentowanych utworów.
 7. Organizator dostarczy uczestnikom materiał nutowy utworów obowiązkowych. W roku 2020 utworem obowiązkowym jest kompozycje Józefa Szweda: „Rapsod bytomski”.
 8. Kolejność występu orkiestr ustalana będzie w drodze losowania. W uzasadnionych przypadkach organizator może odstąpić od ustalania kolejności występu w drodze losowania.
 9. W celu przeprowadzenia konkursu na najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego Józefa Szweda Organizator powoła Jury Festiwalowe.
 10. Konkurs odbywa się przy udziale publiczności.

Zasady uczestnictwa w Festiwalu

 1. Do udziału w Festiwalu mogą być zgłaszane amatorskie orkiestry dęte. Zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach: 42-600 Tarnowskie Góry, Rynek 4, Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
 2. Zgłoszenie musi zawierać informacje dotyczące:

– kolejności wykonywanych utworów wraz imieniem i nazwiskiem kompozytora lub ewentualnie aranżera,

– składu osobowego orkiestry (ilość muzyków),

– imienia i nazwiska dyrygenta oraz prezesa orkiestry,

– krótkiej prezentacji orkiestry wraz ze zdjęciem do wykorzystania w promujących Festiwal (plakat, folder, publikacje festiwalowe)

– danych adresowych orkiestry oraz numeru telefonu osoby uprawnionej do kontaktu z Organizatorem w sprawach dotyczących Festiwalu.

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 31 maja bieżącego roku.
 2. Wszystkie zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez dyrektora artystycznego wyznaczonego przez Organizatora.
 3. Zgłoszenie orkiestry do udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką wykonywanych przez orkiestrę koncertów i rozpowszechniania tych zapisów dla potrzeb promocji Festiwalu.
 4. Do prezentacji festiwalowych zostaną zaproszone orkiestry prezentujące najciekawszy program, gwarantujący odpowiedni poziom artystyczny i tematyczny.
 5. Decyzja o zakwalifikowaniu orkiestry do Festiwalu oraz zaakceptowaniu zaproponowanego programu zostanie podjęta do dnia 10 czerwca bieżącego roku oraz przesłana na wskazany przez zespół adres korespondencyjny.
 6. Wszyscy uczestnicy Festiwalu sami pokrywają koszty podróży.
 7. Za niepełnoletnich członków orkiestry odpowiedzialność ponoszą kierownicy orkiestr lub inne osoby, którym rodzice lub prawni opiekunowie powierzyli opiekę na czas udziału w Festiwalu.
 8. Wszelkie materiały (teksty, zdjęcia) przekazane Organizatorowi muszą być pozbawione wad prawnych oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ich przekazanie uznaję się za zgodę udzieloną Organizatorowi na wykorzystanie tych materiałów dla celów organizacji Festiwalu (w tym publikację materiałów promocyjnych imprezy).

Kryteria i zasady oceny wykonania utworu obowiązkowego

 1. Uczestników konkursu ocenia Jury złożone ze znanych polskich muzyków, pedagogów akademickich.
 2. Przy ocenie wykonania utworu obowiązkowego Jury będzie kierowało się następującymi kryteriami:

– zgodność wykonania utworu obowiązkowego Józefa Szweda z dostarczonym   zapisem nutowym,

– jakość brzmienia i ogólne wrażenie artystyczne,

– interpretacja utworu obowiązkowego w zakresie intonacji, artykulacji, dynamiki i frazowania.

 1. Jury wyłoni zwycięzcę w dniu prezentacji festiwalowych.
 2. Obrady Jury są niejawne.
 3. Decyzje Jury są ostateczne.

Laureaci Festiwalu i nagrody

 1. Każda orkiestra otrzyma dyplom uczestnictwa w Festiwalu, pamiątkową statuetkę.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu publikowane będzie na łamach prasy lokalnej oraz na podstronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach www.festiwal.tarnowskiegory.pl.
 3. Najlepszy wykonawca utworu obowiązkowego Józefa Szweda otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100). Przekazanie nagrody nastąpi przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Drugą nagrodę stanowi kwota 3.000 zł (słownie: trzy tysiące 00/100), a trzecią 1.000 zł (jeden tysiąc 00/100).
 4. Tarnogórski Festiwal Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda jest objęty Patronatem Honorowym Dyrektora Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach. Dyrektor na wniosek Jury Festiwalu, może ustanowić Nagrody Specjalnej dla orkiestry prezentującej najlepszy poziom wykonawczy.
 5. Zdobywca Nagrody Głównej w bieżącej edycji Festiwalu nie bierze udziału w części konkursowej w następnej edycji. Organizator zaprasza ten zespół z koncertem gościnnym przyszłorocznej imprezy.

 

Organizator Festiwalu:

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

Tarnowskie Góry,  Rynek 4

tel. 32 39 33 858, 32 39 33 849 – Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta

e-mail: kultura@tarnowskiegory.pl

fax: 32/33-39-602

 

W sprawach nie rozstrzygniętych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje kierownik  artystyczny Festiwalu.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.